Thursday, April 03, 2008

Telugu Year Names

1. Prabhava
2. Vibhava
3. Shukla
4. Pramoda
5. Prajāpati
6. Āngirasa
7. Shrīmukha
8. Bhāva
9. Yuvan
10. Dhātri
11. Īshvara
12. Bahudhānya
13. Pramāthin
14. Vikrama
15. Vrisha
16. Chitrabhānu
17. Svabhānu
18. Tārana
19. Pārthiva
20. Vyaya
21. Sarvajit
22. Sarvadhārin
23. Virodhin
24. Vikrita
25. Khara
26. Nandana
27. Vijaya
28. Jaya
29. Manmatha
30. Durmukha
31. Hemalambin
32. Vilambin
33. Vikārin
34. Shārvari
35. Plava
36. Shubhakrit
37. Shobhana
38. Krodhin
39. Vishvāvasu
40. Parābhava
41. Plavanga
42. Kīlaka
43. Saumya
44. Sādhārana
45. Virodhikrit
46. Paritāpin
47. Pramādin
48. Ānanda
49. Rākshasa
50. Anala
51. Pingala
52. Kālayukti
53. Siddhārthin
54. Raudra
55. Durmati
56. Dundubhi
57. Rudhirodgārin
58. Raktāksha
59. Krodhana
60. Akshaya